Badania laboratoryjne i pilotowe nad zintegrowanym oczyszczaniem spalin z dwutlenku siarki, tlenków azotu i rtęci w układach mokrego odsiarczania spalin
Renata Krzyżyńska, Yongxin Zhao Arcadis, Nick D. Hutson
  Pełny tekst - PDF (English)
Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony
Lucjan Pawłowski
  Pełny tekst - PDF (English)
Podstawy stosowania wysokociśnieniowej strugi wodnej do wydobywania konkrecji polimetalicznych z dna oceanicznego
Przemysław Borkowski, Józef Borkowski
  Pełny tekst - PDF (English)
Związki metali ciężkich w ściekach komunalnych oraz osadach ściekowych
Kazimierz Szymański, Beata Janowska, Piotr Jastrzębski
  Pełny tekst - PDF (English)
Lotne związki organiczne w prywatnych i publicznych środkach transportu
Marzenna R. Dudzińska
  Pełny tekst - PDF (English)
Ekonomicznie efektywne metody podejmowania decyzji dotyczących rekultywacji terenów pogórniczych przy użyciu danych geoprzestrzennych i analizy wielokryterialnej
Nicos V. Spyropoulos
  Pełny tekst - PDF (English)
CNG - nowy sposób morskich dostaw gazu ziemnego
Jakub Żuchowicki, Tomasz Lelonek
  Pełny tekst - PDF (English)
Wprowadzenie biodegradowalnych butelek PLA - badania socjologiczne świadomości materiałów opakowaniowych w Republice Czeskiej
Romana Topiarzova, Vladimír Čablík, Lucie Nezvalová, Peter Fečko, Barbara Tora
  Pełny tekst - PDF (English)
Zastosowanie bentonitu i jego modyfikacji do procesu sorpcji
Lenka Fusova, Katerina Cechlova, Vladimir Čablík, Barbara Tora
  Pełny tekst - PDF (English)
Systemy hydrofitowe do oczyszczania spływów powierzchniowych w rejonie Zatoki Gdańskiej
Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska, Marzena Stosik
  Pełny tekst - PDF (English)
Parametryzacja Modelu Detrutusu Pelagicznego, Głębia Gdańska, Morze Bałtyckie
Karol Kuliński, Anna Maciejewska, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Janusz Pempkowiak
  Pełny tekst - PDF (English)
Doświadczenia z eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków dla terenów niezurbanizowanych
Magdalena Gajewska, Łukasz Kopeć, Hanna Obarska-Pempkowiak
  Pełny tekst - PDF (English)
Zastosowanie metod mikrobiologicznych w przemyśle naftowym i gazowniczym
Anna Turkiewicz
  Pełny tekst - PDF (English)
Matrycowe metody zarządzania ryzykiem - Teoria Matryc Powiązanych
Mariusz Smolarkiewicz, Marcin Mieczysław Smolarkiewicz, Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (English)
Matematyczny opis procesu spalania wybranych grup odpadów
Janusz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch
  Pełny tekst - PDF (English)
Zarządzanie pozyskanymi funduszami unijnymi w Polsce w obszarze ochrony środowiska
Stanisław Gawłowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Projekt polityki wodnej państwa a diagnoza stanu gospodarki wodnej
Marek Gromiec, Tomasz Winnicki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów
Małgorzata Pawłowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesu filtracji grawitacyjnej
Jacek Piekarski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju
Lucjan Pawłowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania eksperymentalne oporów przepływu podczas skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Małgorzata Sikora
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości wykorzystania odpadów organicznych i mineralnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badanie niestabilności skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Waldemar Kuczyński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Dynamika wymienników ciepła i niestabilności w obiegu ORC
Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badanie wymiany ciepła podczas wrzenia przechłodzonego proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach
Tadeusz Bohdal, Krzysztof Dutkowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi
Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badanie skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej
Tadeusz Bohdal, Magdalena Florianowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena procesów biologicznego usuwania azotanów (V) i fosforanów w komorze SBR z zewnętrznym źródłem węgla
Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Produkcja i wykorzystanie syntez-gazu z niskowartościowych gatunków paliwa
Vladimir Kolienko, Anatoliy Kolienko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Stan aktualny i prognozy poprawy gospodarki wodnej gruntów na terenach pogórniczych
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski, Paweł Kozaczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Modelowanie optymalnego spalania paliwa w kotłach przemysłowo-grzewczych
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rtęć w tuszach zwierząt łownych pochodzących z terenu województwa łódzkiego
Jadwiga Albińska, Jacek Góralski, Małgorzata Iwona Szynkowska, Ewa Leśniewska, Tadeusz Paryjczak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ zagęszczenia krzaków wierzby na odrastanie pędów w trzyletnim cyklu jej uprawy
Leszek Styszko, Adriana Borzymowska, Monika Ignatowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Utlenianie związków chloroorganicznych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych w obecności katalizatora palladowego
Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Żywotność i zdrowotność ziarna roślin zbożowych traktowanych wywarami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza wpływu wartości współczynnika spływu na przepływy obliczeniowe w kanałach deszczowych
Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski, Piotr Tutak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym zasilanego mieszanką propan-butan
Piotr Piątkowski, Tadeusz Bohdal
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ rozdrobnienia makulatury oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej
Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Potencjalne źródła skażenia mleka wpływające na jego jakość spożywczą
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena świadomości ekologicznej gminy Choroszcz
Józefa Wiater
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Optymalizacja procesu kompostowania w warunkach rzeczywistych
Robert Sidełko, Krzysztof Seweryn, Bartosz Walendzik
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie metody PHA do oceny ryzyka uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa
Jadwiga Królikowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Nauczanie o środowisku - nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno
Izabela Piecuch, Tadeusz Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena zmian jakości wody w wybranych jeziorach Pojezierza Poznańskiego w latach 2004÷2009
Czesław Przybyła, Anna Zbierska, Żaneta Dwornikowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Sposób likwidacji uciążliwych zapachów powstających w procesie mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych
Tadeusz Piecuch, Anna Kowalczyk, Daria Kupś, Daria Gomółka
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Emisja tlenku azotu NOx ze spalania biomasy wierzbowej
Monika Sztyma-Horwat, Leszek Styszko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Znaczenie polderu Zagórów w ochronie przeciwpowodziowej
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach kompostów
Izabela Siebielska, Beata Janowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania i aplikacje technologiczne osadników lamelowych
Jan Hehlmann, Edyta Kujawska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania
Ewa Czerwińska, Kazimiera Zgórska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Oczyszczanie ścieków technologicznych z kwasu octowego metodą destylacji reaktywnej - modelowanie kinetyki reakcji estryfikacji
Jan Hehlmann, Marcin Sobecki, Maksymilian Gądek
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ciepło spalania biomasy wierzbowej
Diana Fijałkowska, Leszek Styszko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania procesu spalania polidyspersyjnych mieszanek węglowych nowej generacji z dominującym udziałem węgli quasikoksowych
Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Maciej Jodkowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza zmienności rozbioru wody w miejscowości wypoczynkowej pasa nadmorskiego
Danuta Usidus, Anna Filon
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania nad otrzymywaniem kompozytowego biopaliwa energetycznego z udziałem pofermentacyjnej biomasy ściekowej
Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Maciej Jodkowski, Piotr Benducki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Metody rozwijania ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół podstawowych
Agnieszka Hłobił
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Adsorpcja barwników na świeżym i zregenerowanym węglu WD-extra
Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Praktyczne aspekty eksploatacji stacji uzdatniania wody na przykładzie SUW Wierzchowo
Barbara Juraszka, Sławomir Braun
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej z wykorzystaniem procesu stabilizacji tlenowo-beztlenowej w oczyszczalni ścieków w SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckim
Izabela Bartkowska, Lech Dzienis
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Podczyszczanie ścieków zawierających kleje organiczne z zastosowaniem koagulantu PIX 113 oraz flokulantu FLOPAM DW 2160
Barbara Juraszka, Joanna Mosińska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów w obecności nadtlenku wodoru
Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Popiół lotny w budownictwie. Badania wytrzymałościowe gruntów stabilizowanych mieszanką popiołowo-cementową
Jarosław Filipiak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Użytkowe, przyrodnicze i energetyczne walory przymorskich użytków zielonych
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Adrian Sarnowski, Mariusz Karasiuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena stanu ekologicznego cieków Jeziora Trzesiecko na podstawie wskaźników biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Śliwińska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ termicznego przetworzenia i enzymatycznej hydrolizy biomasy sorgo (Sorghum bicolor) na efektywność wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej
Mirosław Krzemieniewski, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zmiany ilościowe WWA w ściekach oczyszczonych podczas utleniania
Maria Włodarczyk-Makuła
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem
Łukasz Szałata, Jerzy Zwoździak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych
Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Eliminacja metali ciężkich z popiołów z użyciem roztworów ługujących zawierających bakterie utleniające siarkę lub bakterie produkujące biologiczne substancje powierzchniowo czynne
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska, Agnieszka Tabernacka, Dorota Andrzejewska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na popiołach
Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Rafał Szmit
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Testy filtracji ciśnieniowej zawiesiny odpadowej z odmulnika DORRa
Michał Palica, Wiesław Spyrka, Malwina Adamczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Aplikacyjne zastosowanie kompostu sokólskiego do ochrony terenów uprawnych wokół mogilnika pestycydowego
Katarzyna Ignatowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Metale ciężkie w Minogu Rzecznym Lampetra fluviatilis (L. 1758)
Mikołaj Protasowicki, Artur Ciemniak, Magdalena Mamińska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie fermentacji metanowej
Sylwia Myszograj
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi
Jarosław Siewior, Tadeusz Tumidajski, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie niemieckich rozwiązań w ocenie uciążliwości zapachowej w Polsce
Izabela Sówka, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Foresight OGWK - Analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody Delphi
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości zastosowania kompostu z odpadów do usuwania węglowodorów alifatycznych C6-C9 z roztworu
Tomasz Ciesielczuk, Urszula Karwaczyńska, Czesława Rosik-Dulewska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego - diagnoza stanu aktualnego, ocena innowacyjności i analiza SWOT
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów
Tomasz Ciesielczuk, Grzegorz Kusza, Urszula Karwaczyńska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego określony metodą krzyżowej analizy wpływów
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Wiesław Blaschke, Aleksander Lutyński, Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej wybranych roślin energetycznych
Anna Grala, Magda Dudek, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wstępne badania nad możliwością przewidywania parametrów jakościowych odpadów powstających w procesach wzbogacania węgli kamiennych
Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Zbigniew Grudziński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków
Katarzyna Ignatowicz, Monika Puchlik
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Depozyty mułów węglowych - inwentaryzacja i identyfikacja ilościowa
Wojciech Sobko, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania i ocena wartości nawozowej kompostów i wermikompostów
Dariusz Boruszko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Modelowanie rynku biomasy w Małopolsce z uwzględnieniem aspektów prawnych, rynkowych i ekologicznych
Zygmunt Kowalski, Łukasz Lelek
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka wiekowo-wzrostowa tarłowych migrantów łososi (Salmo salar L.) Wieprzy
Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Potrzeba nawodnień w centralnej Polsce na przykładzie powiatu kutnowskiego
Piotr Stachowski, Justyna Markiewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka biologiczna narybku łososi i troci rzek zachodniopomorskich
Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena wpływu procesu kompostowania na zmiany liczebności populacji grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych w osadach ściekowych
Krzysztof Skowron, Halina Olszewska, Anna Pawłowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Struktura wiekowo-wzrostowa populacji troci tarłowej rzek pomorskich z 1999 roku
Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem stawów biologicznych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Grzegorz Wroński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu
Henryk Sobczuk, Łukasz Guz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Grzegorz Wroński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne
Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Konrad Gromaszek
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena wydajności produkcji biomasy glonowej w reaktorze rurowym przy wykorzystaniu jako pożywki odcieków z bioreaktora fermentacji metanowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości zastosowania odpadów energetycznych do mineralnej sekwestracji CO2
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ wstępnej degradacji środowiskowej oraz promieniowaniem UV/VIS na właściwości mechaniczne komercyjnych folii oksybiodegradowalnych
Agnieszka Marcinkowska, Katarzyna Rozmysłowicz, Ewa Andrzejewska, Jacek Dach, Krzysztof Pilarski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego
Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski, Radosław Pomykała, Łukasz Machniak, Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ nanotlenku glinu i nanotlenku glinu modyfikowanego kobaltem na mikroorganizmy
Paulina Mosdorf, Ewa Karwowska, Antoni Ryszard Kunicki, Gabriela Karolczak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zużycie wody w budownictwie wielorodzinnym - wybrane zagadnienia
Paweł Podwójci, Marcin Kozłowski, Marcin Krysiuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie GIS do analizy przestrzennej stężeń pyłu PM2.5 oraz PM10 na terenie województwa dolnośląskiego
Izabela Sówka, Anna Łągiewka, Anna Zwoździak, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Kształtowanie się zasobów wodnych w małych zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski, Daniel Liberacki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ dezintegracji i fermentacji na podatność osadów ściekowych do odwadniania
Paweł Wolski, Lidia Wolny
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Systemy IT we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji i zarządzaniu ryzykiem
Mariusz Smolarkiewicz, Marcin Mieczysław Smolarkiewicz, Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ mocy procesora ultradźwiękowego na biodegradowalność osadów ściekowych
Iwona Zawieja, Lidia Wolny
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Doświadczenia z projektowania i wdrażania stacji uzdatniania wody kotłowej dla ENERGO-TECH sp. z o.o.
Iwona Skoczko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wydajność produkcji biomasy glonowej w reaktorze otwartym
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zmiany składu chemicznego wód kopalnianego zbiornika zapadliskowego
Barbara Jachimko, Małgorzata Kasprzak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena zagrożenia zanieczyszczeniem rtęcią wód podziemnych w wyniku oddziaływania wybranych odcinków dróg na obszarze centralnej Polski
Beata Klojzy-Karczmarczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wykorzystanie energii słonecznej w procesie suszenia osadów ściekowych
Janusz Filipiak, Czesław Przybyła
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną,
Sławomira M. Dumała, Mariusz A. Skwarczyński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie wybranych metod oceny wpływu cyklu życia procesu produkcji flokulantu syntezowanego z odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej na jakość środowiska,
Anna Henclik, Wioletta M. Bajdur
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Szacowanie wskaźnika wytwarzania odpadów zawierających azbest na obszarach wiejskich wybranych gmin,
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Said Makoudi
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały płonnej w kopalniach węgla kamiennego,
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka śródleśnych oczek wodnych na terenie leśnego zakładu doświadczalnego Siemianice,
Mariusz Korytowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Potencjał energetyczny substratów roślinnych pochodzących z nieużytków drogowych,
Magda Dudek, Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Spalanie węgla kamiennego w sektorze komunalno-bytowym - wpływ na wielkość "niskiej emisji
Katarzyna Stala-Szlugaj
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie reaktora ASBR do oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego
Anna Kwarciak-Kozłowska, Karolina Mielczarek, Jolanta Bohdziewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zanieczyszczenie wód produktami naftowymi,
Janina Piekutin
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Porównanie efektów usuwania ortofosforanów ze ścieków metodą elektrokoagulacji i metodą roztwarzania metali
Izabela Wysocka, Monika Natalia Giza
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Dynamika zmian stanów wód gruntowych i uwilgotnienia gleb siedlisk leśnych w zlewni cieku Hutka
Daniel Liberacki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ modyfikacji asfaltów drogowych frakcją popirolityczną na emisje lotnych związków organicznych
Hubert Zymek
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Stany wód i ich amplitudy w ciekach w małych zlewniach leśnych w roku wilgotnym na przykładzie zlewni Rowu Rakowskiego
Rafał Stasik
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Oczyszczanie ścieków koksowniczych w układzie zintegrowanym łączącym proces koagulacji z ciśnieniowymi technikami membranowymi
Karolina Mielczarek, Anna Kwarciak-Kozłowska, Jolanta Bohdziewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza hydraulicznego działania zbiornika retencyjno-przerzutowego
Robert Malmur
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zmiany udziału frakcji ChZT podczas oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich
Joanna Struk-Sokołowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski
Adam Zydroń
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w gnojowicy świńskiej
Bożena Szejniuk, Katarzyna Budzińska, Grzegorz Wroński, Małgorzata Magdalena Kostrzewa, Anita Jurek
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ elektrolizy na zawartość azotu amonowego i ortofosforanów w wodach osadowych
Marek Romuald Rynkiewicz, Tomasz Jóźwiak
  Pełny tekst - PDF (Polski)