Podwodny odpływ podziemny do Morza Bałtyckiego 
Janusz Pempkowiak, Beata Szymczycha, Lech Kotwicki
  Pełny tekst - PDF (Angielski)
Wykorzystanie drobnoziarnistego kruszywa odpadowego do zrównoważonej produkcji prefabrykatów betonowych 
Jacek Katzer, Janusz Kobaka
  Pełny tekst - PDF (Angielski)
Charakterystyka emisji ze składowisk odpadów komunalnych 
Ewelina Staszewska, Małgorzata Pawłowska
  Pełny tekst - PDF (Angielski)
Analiza niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Część I - Ocena stanu wiedzy 
Tadeusz Bohdal
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Część II - Badania eksperymentalne własne 
Tadeusz Bohdal
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka zbiorowisk roślinnych z udziałem słonorośli oraz ich ochrona na obszarze wstecznej delty Świny 
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Tadeusz Durkowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2110 
Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska, Tadeusz Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów stomatologicznych do roztworu sztucznej śliny 
Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Jadwiga Albińska, Tadeusz Paryjczak, Jerzy Sokołowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Słoma kukurydziana jako surowiec do produkcji biogazu 
Leszek Styszko, Adam Majewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ sposobu i terminu stosowania osadów komunalnych na skład chemiczny gleby i runi trawników 
Teodor Kitczak, Henryk Czyż, Anna Kiepas-Kokot
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Stymulowanie personelu na podstawie zrównoważonego systemu wskaźników (BSC) 
Arkadiy Ivanov, Aleksander Szkarowski, Vera Nikołaeva
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ małej zapory na zmiany składu ichtiofauny w cieku Sitna w ciągu 9 lat (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego) 
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Tomasz Krepski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania biogazu według technologii MT-ENERGIER 
Kazimierz Szymański
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Matematyczne modelowanie sieci wodociągowych 
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 
Agnieszka Hłobił
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka florystyczna runi oraz ocena fitoindykacyjna warunków siedliskowych wybranych łąk śródleśnych 
Joanna Szydłowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza produkcji i zużycia wody w Pile 
Antoni Waldemar Żuchowicki, Monika Telega
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Hybrydyzacja wśród ryb - przyczyny i jej znaczenie 
Lucyna Kirczuk, Józef Domagała
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu 
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka stanu użytkowania małego zbiornika zaporowego Nowaki na Korzkwi 
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Barbara Wiatkowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów powstających podczas odwadniania komunalnych osadów ściekowych w procesie sedymentacji odśrodkowej 
Anna Kowalczyk, Justyna Kutryn, Tadeusz Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ promieniowania mikrofalowego na przebieg fermentacji metanowej odpadów poubojowych w warunkach termofitowych 
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Stan ekologiczny wód Kanału Radackiego na podstawie wskaźników i indeksów biotycznych 
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Marta Konieczna, Katarzyna Pikuła
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania nad wielkością ziaren skrobi w różnych odmianach ziemniaka pod kątem możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska wodnego odpadami produkcyjnymi 
Edward Ratuszniak, Aldona Kubas
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie 
Wojciech Kuczyński, Waldemar Żuchowicki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Usuwanie substancji organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ceramicznych membran ultrafiltracyjnych 
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska, Katarzyna Majewska-Nowak, Joanna Kawiecka-Skowron
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Pobory wody przez mieszkańców budynku wielorodzinnego 
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Gawin
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Odwadnianie szlamu węglowego na drodze periodycznej filtracji wirowej 
Michał Palica, Karolina Wątor, Jan Thullie, Łukasz Kurowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie procesu Fentona i sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków z produkcji okien drewnianych 
Krzysztof Piaskowski, Renata Świderska-Dąbrowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie modeli matematycznych procesu sorpcji do opisu usuwania HCH na wermikompoście
Katarzyna Ignatowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza rozbiorów wody na wybranym terenie Pomorza Środkowego - w gminie Sianów
Danuta Usidus, Aleksandra Drozdowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Porównanie biotycznych i abiotycznych zmian WWA w glebie nawożonej osadami ściekowymi 
Maria Włodarczyk-Makuła
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ warunków uprawy na pozyskanie biomasy wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu 
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Monika Ignatowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena suszy meteorologicznej na terenach pogórniczych w rejonie Konina 
Piotr Stachowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Aromaterapia jako wspomaganie w psychopedagogice 
Agnieszka Hłobił, Izabela Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Statyka biofiltracji wybranych układów lotnych związków organicznych i złóż naturalnych 
Klaudia Chmiel-Kurowska, Anna Gawlik, Michał Palica
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania efektu oczyszczania ścieków produkcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulanta PAX XL 19F i PIX 113 
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Pasożyty pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) wsiedlonego do Chojnówki - cieku w Puszczy Bukowej k. Szczecina 
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Robert Czerniawski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Dobór parametrów konstrukcyjnych przesiewacza dwuczęstościowego przeznaczonego do klasyfikacji odpadów mineralnych 
Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę 
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Udział frakcji ChZT w ściekach mleczarskich w oczyszczalni stosującej intensywne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu 
Wojciech Dąbrowski, Monika Puchlik
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Usuwanie barwnika Basic Violet 10 z roztworów wodnych na zeolicie 
Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Iwona Moczkowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Kształtowanie się zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego 
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie hybrydowego układu oczyszczania do separacji substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych 
Izabela Kowalska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Porównanie wyników bilansu fosforu w aspekcie monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych 
Jerzy Kupiec
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Frakcje ChZT w ściekach komunalnych o dużym udziale ścieków z przemysłu spożywczego 
Joanna Struk-Sokołowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego 
Mariusz Korytowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania nad elektrolitycznym wspomaganiem procesu denitryfikacji w biologicznym złożu tarczowym 
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Katarzyna Sominka
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania stężenia CO2 w powietrzu podglebowym w rejonie Tarnowa pod kątem monitoringu składowania dwutlenku węgla 
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak, Magdalena Wdowin, Katarzyna Batkiewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Bilans biogenów Jeziora Tomickiego 
Agnieszka E. Ławniczak, Janina Zbierska, Barbara Andrzejewska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Hydrauliczne badania modelowe filarów mostowych na przykładzie wybranych mostów Opola 
Tomasz Tymiński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ sposobu wstępnego preparowania odpadów poubojowych na ilość i skład powstającego biogazu w warunkach fermentacji termofilowej 
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski 
Adam Zydroń, Piotr Hausa
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Sedymentacja siarczanu baru w osadniku jako metoda ograniczenia ilości osadów stałych w rurociągu odpływowym KWK "Jankowice" 
Marian Branny, Justyna Swolkień
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Określenie wpływu dodania do paleniska katalizatora REDUXCO na skuteczność i niezawodność pracy kotła WR 15-N w ciepłowni w Strzelcach Opolskich".
Włodzimierz Przybylski, Marek Majcher, Leszek Borkowski, Aleksandra Jaroszek
  Pełny tekst - PDF (Polski)