Domowe mikrosiłownie kogeneracyjne
Jarosław Mikielewicz
  Pełny tekst - PDF (English)
Zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody do czyszczenia studni głębinowych
Przemysław Borkowski
  Pełny tekst - PDF (English)
Syntetyczne związki kompleksujące w środowisku wodnym wpływ na organizmy fitoplanktonowe
Alicja Kosakowska
  Pełny tekst - PDF (English)
Ocena stanu jakości różnych typów wód na podstawie makrobentosowych wskaźników biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Paweł Zdoliński, Krzysztof Chrzanowski, Anna Górajek, Piotr Masian
  Pełny tekst - PDF (English)
Szybkość sedymentacji powierzchniowych osadów bałtyckich zmierzona przy użyciu 210Pb i 137Cs
Aleksandra Szczepańska, Agata Zaborska, Janusz Pempkowiak
  Pełny tekst - PDF (English)
Badania laboratoryjne nad możliwością termicznej utylizacji poprodukcyjnych odpadów poliestrowych
Tadeusz Piecuch, Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski
  Pełny tekst - PDF (English)
Gospodarka pierwotnymi nośnikami energii w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego
Eugeniusz Mokrzycki, Alicja Uliasz-Bocheńczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie dojrzewania kompostu
Czesława Rosik-Dulewska, Tomasz Ciesielczuk, Urszula Karwaczyńska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ekologiczno-energetyczne aspekty badań eksperymentalnych procesu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Waldemar Kuczyński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena wpływu współczynników spływu i opóźnienia na przepływy obliczeniowe w sieci kanalizacji deszczowej
Andrzej Królikowski, Jadwiga Królikowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Związki ołowiu i chromu w środowisku naturalnym i odpadach
Kazimierz Szymański
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ odpadów organicznych i organiczno-mineralnych na mobilność metali ciężkich w glebie
Józefa Wiater
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie piasków odpadowych do wykonywania posadzek przemysłowych
Wiesława Głodkowska, Janusz Kobaka
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Porównanie efektywności wnikania masy dla mieszadeł z napowietrzaniem bełkotkowym
Andrzej Heim, Jacek Stelmach
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ nawożenia na przyrosty pędów klonów wierzby krzewiastej w 2008 roku w okolicach Koszalina
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Janusz Filipiak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Automatyczne sterowanie jakością spalania paliwa stałego w kotłach przemysłowo-grzewczych
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ wysokości i rozkładu opadów atmosferycznych na uwilgotnienie gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski, Paweł Kozaczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wybrane problemy zaopatrzenia w gaz jednostek osadniczych w Polsce
Antoni Waldemar Żuchowicki, Jakub Żuchowicki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Aparat hybrydowy ze złożem ziarnistym w instalacji spalania odpadów
Jan Hehlmann, Ewa Pietrasik, Edyta Kujawska, Dominik Bania
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Równanie Darcy jako podstawa analizy teoretycznej szczególnych przypadków procesu filtracji
Tadeusz Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ciągłość działania rozległych układów technicznych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rolnicze i środowiskowe znaczenie próchnicy glebowej i metodyka jej bilansu
Tadeusz Pałosz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód
Rafał Miłaszewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Sorbenty organiczne i mineralne w procesie oczyszczania ścieków
Józef Malej
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ czynników fizyko-chemicznych na specjację fosforu w osadach ściekowych powstających w technologii EvU-Perl
Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ czasu przetrzymania wsadu w bioreaktorze na stabilizację kompostu
Robert Sidełko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Główne źródła rtęci w organizmach ludzi nie narażonych zawodowo
Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Tadeusz Paryjczak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej
Jacek Piekarski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Całkowite utlenianie katalityczne lotnych chloropochodnych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych z syntezy organicznej
Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt)
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Przydatność osadów komunalnych i mieszanek trawnikowych do zadarniania gruntów bezglebowych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Kinetyka przemian polichlorowanych bifenyli w czasie kompostowania
Izabela Siebielska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wykorzystanie odpadów mineralnych w budowie składowisk odpadów komunalnych
Piotr Wodziński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zaprawy odporne na środowiska agresywne
Mariusz Januszewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Jakość wód powierzchniowych po rekultywacji na przykładzie Jeziora Głęboczek
Adam Traczykowski, Krzysztof Berleć, Barbara Rzepczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na laboratoryjnej wirówce sedymentacyjnej typu MPW-350 oraz na przemysłowej wirówce typu Noxon DC20 - problem przeniesienia skali
Justyna Kutryn, Tadeusz Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
Tadeusz Tumidajski, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba, Jarosław Siewior
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Udoskonalone sposoby akumulacji i rozdziału ciepła w instalacjach grzewczych
Leopold Naskręt, Aleksander Szkarowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznych
Barbara Tora, Marian Kurzac, Zbigniew Tajchman
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Metoda energooszczędnego sterowania pracą instalacji grzewczych w budynkach o podwyższonej izolacyjności cieplnej - porównanie modelu matematycznego z wynikami badań
Maja Dyczkowska, Aleksander Szkarowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Proces MIEXRDOC jako metoda przydatna do wstępnego oczyszczania wody przed procesem filtracji na membranach ceramicznych
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Produkcja i rozpylanie roztworów neutralizujących przykre zapachy powstałych na osnowie ekstraktów z geranium, kminku zwyczajnego, anyżu, jałowca pospolitego oraz czarnuszki
Tadeusz Piecuch, Bohdan Andriyevski, Ludmiła Andriyevska, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ preekspozycji cynkiem na toksyczne efekty działania kadmu u szczurów
Dariusz Boroń, Janusz Konecki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza zużycia wody w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Majczyna
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka chemiczna i fizyczna wód środkowej i dolnej Drawy w cyklu rocznym 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rezultaty badań fizycznych i chemicznych wód dopływów środkowej Drawy w roku 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Parametry fizyczne i chemiczne wód dopływów dolnej Drawy w roku 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych
Czesław Suchocki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Stan fizykochemiczny i hydromorfologiczny małej rzeki nizinnej
Mariusz Sojka, Sadżide Murat Błażejewska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Praktyczne aspekty spalania biomasy w kotłach rusztowych. Doświadczenia eksploatacyjne na przykładzie współspalania biomasy w kotle WR-10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie
Urszula Miller
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Dyskomfort lokalny na stanowisku pracy
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie płuczki piasku typu AGW-12 na części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków JAMNO
Mariusz Kozak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
Jerzy Bykowski, Leszek Czapiewski, Rafał Stasik, Mariusz Korytowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza porównawcza zmian w rozbiorach wody z uwzględnieniem sposobu jej dostarczania do odbiorców
Antoni Waldemar Żuchowicki, Wojciech Kuczyński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Efekty beztlenowego procesu przetwarzania odpadowych substratów organicznych pochodzących z przemysłu mięsnego
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Odporność psychiczna a choroby przewlekłe na tle nerwowym uwarunkowane jakością środowiska życia człowieka
Izabela Górska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Własności filtracyjne zawiesiny po wirówkach DECANTER po dodaniu flokulantu Magnafloc 919
Michał Palica, Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Występowanie substancji chloroorganicznych w wodzie po procesie utleniania oraz możliwości ich analizy
Rafał Schmidt
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Modelowanie zmian stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach jezior
Paweł Biedka, Lech Dzienis
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości nieprzemysłowego wykorzystania odpadów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk, Katarzyna Głowala
  Pełny tekst - PDF (Polski)
20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce
Magdalena Gajewska, Hanna Obarska-Pempkowiak
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Odpylanie mokre w skruberze ze zderzającymi się strumieniami
Bogumiła Wrzesińska, Sylwia Witman
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zmiany uwilgotnienia gleb polderu Nielegowo w okresach wegetacyjnych lat 2005 do 2007
Czesław Przybyła, Paweł Kozaczyk, Iwona Sielska, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Pierwiastki promieniotwórcze w węglu oraz w produktach odpadowych powstających podczas jego spalania
Tadeusz Olkuski, Katarzyna Stala-Szlugaj
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Usuwanie cynku z roztworów wodnych i ścieków z zastosowaniem immobilizowanej i nie immobilizowanej biomasy Aspergillus niger
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska, Leszek Pielach, Marek Apolinarski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Przeżywalność Salmonella sp. w wodach powierzchniowych w zmiennych warunkach termicznych
Katarzyna Budzińska, Adam Brudnicki, Adam Traczykowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza zagrożeń powodziowych w zlewni rzeki Piotrówki
Włodzimierz Czamara, Czesława Rosik-Dulewska, Roman Lipka, Mirosław Wiatkowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości zagospodarowania popiołów po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych w aspekcie regulacji prawnych
Andrzej Białowiec, Wojciech Janczukowicz, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania procesu mokrego rozdrabniania mączki kamienia wapiennego oraz wpływu rozdrobnienia na efektywność odsiarczania spalin
Jan Hehlmann, Maciej Jodkowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego
Artur Pawłowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Membranowy proces wymiany anionów jako metoda zmiany składu jonowego wody
Sylwia Kliber, Jacek A. Wiśniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania rozpoznawcze możliwości zastosowania fitoremediacji do ochrony terenów wokół mogilników pestycydowych
Katarzyna Ignatowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wentylacja i oczyszczanie powietrza w spawalnictwie
Aleksander Grimitlin
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Mikroflora rekultywowanych zbiorników wodnych na przykładzie Jeziora Rudnickiego Wielkiego
Krzysztof Berleć, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Adam Traczykowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Przebieg stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego w średnim roku hydrologicznym
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ograniczenie emisji odorów z wód popłucznych przemysłu cukrowniczego z wykorzystaniem zjawiska kawitacji hydrodynamicznej
Janusz Ozonek, Joanna Szulżyk-Cieplak, Jacek Czerwiński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ dodatku flokulantu Magnafloc 919 na przebieg filtracji wirowej podekantacyjnej zawiesiny odpadowej
Michał Palica, Agata Dolina, Andrzej Gierczycki, Stanisław Kolorz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Mobilny system usuwania odpadów mogilnikowych i szpitalnych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ mineralnej karbonatyzacji na wymywalność zanieczyszczeń
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Zbigniew Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania wstępne nad upłynnianiem węgli brunatnych
Anna Tokarska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Immobilizowane komórki glonów w ocenie toksyczności miedzi
Alicja Kosakowska, Dorota Król
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Transport cząstek koloidalnych z zaadsorbowanymi jonami arsenu przez mineralne złoże porowate
Izabela Wróbel, Izabela Polowczyk, Zygmunt Sadowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Celowość stosowania nawodnień deszczownianych w zagospodarowaniu rolniczym gruntów pogórniczych
Piotr Stachowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Jednostkowe zużycie wody oraz straty pozorne w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
Paweł Podwójci, Grzegorz Serejko, Michał Wojciechowski, Stanisław Biedugnis, Paulina Chojnacka, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Dynamika zmian mikroflory bakteryjnej w składowanych osadach ściekowych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć, Bożena Szejniuk
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zrównoważone użytkowanie energii w sektorze komunalnym
Tomasz Cholewa, Artur Pawłowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ składu jakościowego substratów oraz obciążenia komory ładunkiem związków organicznych na skład i ilość uzyskiwanego biogazu
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych
Janusz Ozonek, Marta Korniluk, Adam Piotrowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Zmienność przepływów w małym cieku leśnym
Daniel Liberacki
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania procesów mikrobiologicznej degradacji polimerów stosowanych w technologii płynów wiertniczych
Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena ładunków związków biogennych wymywanych ze zlewni cieku Dębina
Mariusz Sojka
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ temperatury na mikrobiologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu
Magdalena Zdeb, Małgorzata Pawłowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Współspalanie węgla i biomasy w energetyce - ceny koszty na przykładzie węgla brunatnego
Urszula Lorenz, Zbigniew Grudziński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Biometanizacja metodą zrównoważonej utylizacji odpadów
Magdalena Lebiocka, Artur Pawłowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Unieszkodliwianie odcieków składowiskowych w systemach roślinno-gruntowych - możliwości doboru dawki odcieków w inicjalnej fazie rozwoju roślin
Andrzej Białowiec, Sławomir Kasiński
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Próba sformułowania w ujęciu systemowym reguły optymalnego osiągnięcia celów technicznych przy rozwiązywaniu problemów projektowych obiektów budowlanych na przykładzie sieci wodociągowych
Małgorzata Dalewska-Kolan, Paweł Podwójci
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka fizyczno-limnologiczna jeziora Modła i Smołdzińskiego
Roman Cieśliński, Alicja Wysińska, Piotr Ogonowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Próby zastosowania węgla pylistego do unieszkodliwiania pestycydów w ściekach
Iwona Skoczko
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych na wybrane parametry mikrobiologiczne powietrza
Krzysztof Berleć, Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Anna Kułakowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ wybranych parametrów wejściowych systemu gospodarki odpadami medycznymi na koszt jego funkcjonowania i strukturę
Maria Walery, Paweł Podwójci, Stanisław Biedugnis
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Rola retencji w gospodarce wodnej zlewni śródleśnego oczka wodnego
Mariusz Korytowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza opłacalności zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w projektowanym budynku jednorodzinnym. Kolektory słoneczne, pompy ciepła
Ewelina Różycka
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ recyrkulacji zewnętrznej na jakość ścieków w oczyszczalniach BioclereR
Łukasz Kopeć, Michał Świsłowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)
Drop point - nauka i sztuka w eksperymencie.
Edyta Dudkiewicz, Przemysław Sanecki, Adam Krzysztofiak
  Pełny tekst - PDF (Polski)