Ultrafiltracja jako metoda usuwania naturalnych substancji organicznych z wody
Ultrafiltration as a Method of Natural Organic Matter Separation From Water

Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
 Full text - PDF (English)
Zastosowanie proekologicznych technologii hydrostrumieniowych (oraz sprzętu wysokociśnieniowego) w przemyśle stoczniowo-remontowym
Pro-Ecological Water-Jetting Technologies (and High-Pressure Equipment) Application in Shipyard Repair Industry

Przemysław Borkowski
 Full text - PDF (English)
Efektywność usuwania barwnika reaktywnego Orange 16 w procesie ozonowania
Efficiency of Reactive Orange 16 Dye Removal by Ozonation

Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Mirosław Krzemieniewski, Ewa Dłuska
 Full text - PDF (English)
Technologiczne aspekty przetwórstwa ryb z określeniem punktów krytycznych i identyfikacją zanieczyszczeń mikrobiologicznych (ryb, urządzeń i produktów)
Technological Aspects of Fish Processing with Determination of Critical Points and Identification of Microbial Contamination (of Fish Material, Devices and Product)

Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski, Emilia Sowa
 Full text - PDF (English)
Usuwanie substancji organicznej, związków azotu oraz zawiesiny w obiekcie hydrofitowym typu SSHF w miejscowości Capinha w Portugalii
Evaluation of the Simultaneous Removal of Organic Matter, Nitrogen and Suspended Solids in a SSHF Constructed Wetland in Capinha, Portugal

Mirosława Arendacz, Hanna Obarska-Pempkowiak, Antonio Albuquerque, Maria Correia, Miguel Borges
 Full text - PDF (English)
Transport jonów metali przez piasek kwarcowy
Transport of Ions in Quartz Sand

Zygmunt Sadowski, Agata Brzozowska, Izabela Polowczyk
 Full text - PDF (English)
Żywotność i zdrowotność nasion roślin zbożowych traktowanych wyciągami roślinnymi
Vitality and Healthiness of Seeds of Cereal Plants Treated with Plant Extracts

Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
 Full text - PDF (English)
Współczynniki podziału rtęci między fazę rozpuszczoną a cząsteczkową w Bałtyku Południowym
Mercury Partitioning Between Solid and Suspended Phases in the Southern Baltic Sea

Jacek Bełdowski, Magdalena Bełdowska
 Full text - PDF (English)
Związek pomiędzy rejonami uprawy kukurydzy na ziarno a strefami zagrożenia upraw ziemniaka PVY i PLRV w Polsce
Relation Between Areas of Maize Tillage for Grain and Infection-pressure Zones of Potato Tillage with PVY and PLRV in Poland

Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Adam Majewski
 Full text - PDF (English)
Naturalne i antropogeniczne procesy odpowiedzialne za występowanie metoksyfenoli w ekosystemach i bezpośrednim otoczeniu człowieka
The Natural and Anthropogenic Processes Responsible for the Presence of Methoxyphenols in Ecosystems and Human Surrounding

Jaromir Michałowicz
 Full text - PDF (English)
Potencjał pomiarowy obrazów VHRS o dużym kącie wychylenia kamery
Geometrical Capacity of the VHRS Images Collected with Significant Off Nadir Angle

Wiesław Wolniewicz
 Full text - PDF (English)
Zawartość składników biogennych w wodach powierzchniowych w małych zlewniach na terenie Puszczy Zielonka
Contents of Biogenic Components in Surface Waters of Small Catchments in the Zielonka Forest

Daniel Liberacki, Czesław Szafrański
 Full text - PDF (English)
Analiza postępowania ratowniczego w wybranych zakładach stosujących toksyczne związki chemiczne w Poznaniu
Analysis of Rescue Measures in Selected Industrial Plants Using Toxic Chemical Compounds in Poznań

Tomasz Michalak, Jerzy Orłowski, Edyta Pędzieszczak-Michalak, Karol Marcinkowski
 Full text - PDF (English)
Metody ługowania zanieczyszczeń z odpadów mineralnych w aspekcie możliwości ich zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Podczyszczanie ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne metodą koagulacji chlorkiem żelaza
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka środowiska wodnego zlewni Środkowej i Dolnej Drawy w sezonie wegetacyjnym
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Oczyszczanie ścieków przemysłowych z produkcji gazobetonu
Jacek Piekarski, Tadeusz Piecuch, Tomasz Dąbrowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Periodyczna filtracja wirowa zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a, zawierającej dodatek flokulantu Magnaflog 336
Michał Palica, Karolina Pęczek, Łukasz Kurowski, Jan Niemirowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wykorzystanie reakcji Fentona do ograniczania procesu zagniwania i powstawania siarkowodoru w ściekach komunalnych
Marcin Dębowski, MarcinZieliński, Mirosław Krzemieniewski, Andrzej Białowiec
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ zawartości flokulantu Magnaflog 336 na przebieg filtracji ciśnieniowej kopalnianej zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a
Michał Palica, Gracjan Kocy, Łukasz Kurowski, Anna Pławecka
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Teoretyczne zagadnienia zastosowania rozdzielaczy hydraulicznych i zbiorników buforowych w nowoczesnych instalacjach grzewczych
Aleksander Szkarowski, Leopold Naskręt
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Fundusze Ekologiczne wobec aksjomatu: człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody
Franciszek Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ sterowania czasem pracy węzła cieplnego na stan temperaturowo-wilgotnościowy przegród budowlanych
Aleksander Szkarowski, Maja Dyczkowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Ługowanie związków chlorowcoorganicznych z osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych
Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Krzysztof Dutkowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Poprawa ekologicznych wskaźników pracy spalinowych silników tłokowych przez zastosowanie katalizatorów spalania
V.V. Serdiuk, D.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ natlenienia złóż hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń
Agnieszka Tuszyńska, Hanna Obarska-Pempkowiak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Obserwacje rozwoju wierzby energetycznej w 2007 roku
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Stan badań w Polsce nad wykorzystaniem mikroorganizmów do odzysku metali z rud i odpadów
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych na wzrost wybranych grup bakterii podczas procesu oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w SBR
Mirosław Szyłak-Szydłowski, Anna Grabińska-Łoniewska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Biomonitoring miejskiego odcinka Dzierżęcinki z wykorzystaniem makrozoobentosu w celu renaturyzacji koryta rzeki
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Celińska-Spodar
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Walory florystyczne, użytkowe i przyrodnicze słonaw przymorskich
Henryk Czyż, Teodor Kitczak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Efektywność usuwania substancji tłuszczowych w układzie oczyszczania ścieków miejskich
Adam Boguski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wstępna ocena wpływu zbiornika Mściwojów na przepływy w rzece Wierzbiak i głębokości zwierciadła wody gruntowej w terenach przyległych
Czesław Szafrański, Paweł Stefanek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Handel emisjami jako instrument ekonomiczny polityki ekologicznej. Analiza zalet i wad instrumentu
Wojciech Piontek, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Charakterystyka jakości wody cieków zasilających projektowany zbiornik Racibórz
Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Czesława Rosik-Dulewska, Katarzyna Frycz
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Problematyka uzyskiwania frakcji paliwowych z węgla i odpadowych poliolefin
Anna Tokarska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Mogilniki pestycydowe na terenie województwa podlaskiego
Katarzyna Ignatowicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena wybranych składników bilansów wodnych małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Daniel Liberacki, Mariusz Korytowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości zastosowania popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w kotłach wodnych do sekwestracji CO2 na drodze mineralnej karbonatyzacji
Alicja Uliasz-Bocheńczyk
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Miejscowe planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przykładzie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka"
Piotr Stachowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie polimerowych membran ultrafiltracyjnych do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych
Izabela Kowalska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wybrane aspekty modelowania systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie miasta Łapy
Wojciech Kruszyński, Lech Dzienis
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Terenowe badania funkcjonowania przepławki dla ryb na zbiorniku Michalice
Robert Kasperek, Mirosław Wiatkowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Ryzyko związane z geologicznym składowaniem CO2
Barbara Uliasz-Misiak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wykorzystanie odpadów przemysłowych do budowy i umacniania wałów przeciwpowodziowych
Piotr Filipowicz, Magdalena Borys
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola
Izabella Pisarek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena małej retencji wodnej w Puszczy Zielonka i jej otulinie
Daniel Liberacki, Piotr Stachowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wykorzystanie modelu numerycznego do oceny skuteczności działania drenaży, ograniczających transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Zbigniew Maruszewski, Bogumił Dembski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wybrane właściwości fizyko-chemiczne nanosów mineralnych powstałych w wyniku powodzi w 1997 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego
Grzegorz Kusza, Tomasz Ciesielczuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Neutralizacja przykrych zapachów poprzez rozpylanie roztworów powstałych na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych, imbiru oraz goździków
Ludmiła Andriyevska, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch, Karolina Pol, Agnieszka Zimoch
 Pełny tekst - PDF (Polski)