Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych
Józef Malej, Anna Majewska, Adam Boguski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Najlepsze dostępne techniki (BAT) i Mnożnik Cztery dla zapewnienia ochrony środowiska
Franciszek Piontek, Barbara Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Koncepcja wykorzystania wysypiska odpadów m. Słupska w Bierkowie do budowy kompleksowego zakładu utylizacji odpadów
Jerzy Jakowczyk, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. I. Teoretyczny opis filtracji z równoczesną kompresją osadu
Michał Palica, Jacek Kocurek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza możliwości podczyszczania ścieków poprodukcyjnych Fabryki Okien i Drzwi DREWEXiM w Nowych Bielicach
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch, Joanna Piekiełko
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Próba wyznaczenia stężeń organicznych, bio-przyswajalnych zanieczyszczeń w wodzie przy zastosowaniu syntetycznych błon półprzepuszczalnych (SPMDs)
Ksenia Pazdro
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Porównanie stężeń substancji rozpuszczonych w formacjach wodonośnych i studniach monitoringowych
Panagiotis Anastasiadis, Pericles Latinopoulos
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Podstawy czyszczenia sieci wodociągowej przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej
Przemysław Borkowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Zastosowanie metod biologiczno-fizycznych do usuwania zanieczyszczeń pestycydowych z wody
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Modelowanie procesu przechłodzonego wrzenia pęcherzykowego proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wahania składu fizyczno-chemicznego wód rzeki Narwi z uwzględnieniem zawartości pestycydów fenoksyoctowych
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Elektroosmotyczne osuszanie gruntu w warunkach pola jednorodnego - próba ujęcia teoretycznego
Janusz Hauryłkiewicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Zastosowanie LCA do oceny wariantów zagospodarowania odpadów komunalnych
Karol Koneczny
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Kształtowanie struktury i wytrzymałości ekologicznego betonu
Aleksander Świtoński
 Pełny tekst - PDF (Polski)
System zabezpieczania zakładów produkcji wody stosujących chlorowanie przed skutkami awarii chlorowej
Piotr Tatoj, Jerzy Waluś
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Zasady obliczeń zdławienia NOx metodą dozowanego skierowanego wtrysku balastu wodnego
Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego
Krzysztof Gawroński
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Ekosystemy wód przybrzeżnych Wolińskiego Parku Narodowego - jako odbiorniki wód odpadowych
Gorzysław Poleszczuk, Józef Domagała, Ilona Markiewicz, Stanisław Sitek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Przystosowanie polskiego prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi do wymogów Unii Europejskiej
Iwona Skoczko
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania zależności między wydajnością a jakością podczyszczania ścieków w procesie sorpcji
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Emilia Knut
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ poziomu fluorków na reakcje liści i igieł drzew miasta Poznania i okolic
Hanka Gramowska, Jerzy Siepak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska
Krzysztof Gawroński
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Występowanie Drosera rotundifolia L. na plantacji żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon Aiton w okolicy Parsęcka
Izabela Ratuszniak, Edward Ratuszniak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie województwa podlaskiego
Iwona Skoczko
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Adsorpcja barwników kwasowych na węglu aktywnym
Anna M. Anielak, Domingos J. Maluarte
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Wyciągi roślinne w ochronie truskawki (Fragaria vesca L.) przed Botrytis cinerea Pers. (Berg.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)