logo en

Rocznik Ochrona Środowiska

e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X) 

2002 rok 


Rok
: 2002
Vol.: 04 

Opublikowano: 26.10.2002


Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych
Józef Malej, Anna Majewska, Adam Boguski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Najlepsze dostępne techniki (BAT) i Mnożnik Cztery dla zapewnienia ochrony środowiska

Franciszek Piontek, Barbara Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Koncepcja wykorzystania wysypiska odpadów m. Słupska w Bierkowie do budowy kompleksowego zakładu utylizacji odpadów

Jerzy Jakowczyk, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. I. Teoretyczny opis filtracji z równoczesną kompresją osadu

Michał Palica, Jacek Kocurek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza możliwości podczyszczania ścieków poprodukcyjnych Fabryki Okien i Drzwi DREWEXiM w Nowych Bielicach

Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch, Joanna Piekiełko
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Próba wyznaczenia stężeń organicznych, bio-przyswajalnych zanieczyszczeń w wodzie przy zastosowaniu syntetycznych błon półprzepuszczalnych (SPMDs)

Ksenia Pazdro
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

Porównanie stężeń substancji rozpuszczonych w formacjach wodonośnych i studniach monitoringowych

Panagiotis Anastasiadis, Pericles Latinopoulos
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

Podstawy czyszczenia sieci wodociągowej przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej

Przemysław Borkowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

Zastosowanie metod biologiczno-fizycznych do usuwania zanieczyszczeń pestycydowych z wody

Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie procesu przechłodzonego wrzenia pęcherzykowego proekologicznych czynników chłodniczych

Tadeusz Bohdal
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Wahania składu fizyczno-chemicznego wód rzeki Narwi z uwzględnieniem zawartości pestycydów fenoksyoctowych

Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Elektroosmotyczne osuszanie gruntu w warunkach pola jednorodnego - próba ujęcia teoretycznego

Janusz Hauryłkiewicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie LCA do oceny wariantów zagospodarowania odpadów komunalnych

Karol Koneczny
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Kształtowanie struktury i wytrzymałości ekologicznego betonu

Aleksander Świtoński
 Pełny tekst - PDF (Polski)

System zabezpieczania zakładów produkcji wody stosujących chlorowanie przed skutkami awarii chlorowej

Piotr Tatoj, Jerzy Waluś
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Zasady obliczeń zdławienia NOx metodą dozowanego skierowanego wtrysku balastu wodnego

Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego

Krzysztof Gawroński
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Ekosystemy wód przybrzeżnych Wolińskiego Parku Narodowego - jako odbiorniki wód odpadowych

Gorzysław Poleszczuk, Józef Domagała, Ilona Markiewicz, Stanisław Sitek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Przystosowanie polskiego prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi do wymogów Unii Europejskiej

Iwona Skoczko
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania zależności między wydajnością a jakością podczyszczania ścieków w procesie sorpcji

Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Emilia Knut
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ poziomu fluorków na reakcje liści i igieł drzew miasta Poznania i okolic

Hanka Gramowska, Jerzy Siepak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska

Krzysztof Gawroński
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Występowanie Drosera rotundifolia L. na plantacji żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon Aiton w okolicy Parsęcka

Izabela Ratuszniak, Edward Ratuszniak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie województwa podlaskiego

Iwona Skoczko
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Adsorpcja barwników kwasowych na węglu aktywnym

Anna M. Anielak, Domingos J. Maluarte
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

Wyciągi roślinne w ochronie truskawki (Fragaria vesca L.) przed Botrytis cinerea Pers. (Berg.)

Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)